Trang Chủ (Home)


Xe Số
(Semi-automatic Motorcycles)


Honda Future 125ccMàu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:200.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:70.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
00962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 200.000VND / day (2 days or more)
Price: 70.000VND / hour
Transit time: 70.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

Honda Blade 110ccMàu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:150.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:50.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 150.000VND / day (2 days or more)
Price: 50.000VND / hour
Transit time: 50.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

Honda Wave S 110ccMàu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:150.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:50.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 150.000VND / day (2 days or more)
Price: 50.000VND / hour
Transit time: 50.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393Honda Wave RS 110ccMàu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:150.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:50.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 150.000VND / day (2 days or more)
Price: 50.000VND / hour
Transit time: 50.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

Honda Wave RSX 110ccMàu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:150.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:50.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 150.000VND / day (2 days or more)
Price: 50.000VND / hour
Transit time: 50.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

Yamaha Sirius 110ccMàu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:150.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:50.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 150.000VND / day (2 days or more)
Price: 50.000VND / hour
Transit time: 50.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393


Xe Ga
(Automatic Motorcycles)

Yamaha NoVo LX 135ccMàu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:200.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:70.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 200.000VND / day (2 days or more)
Price: 70.000VND / hour
Transit time: 70.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

Honda Air Blade 125cc


Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:250.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:70.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 250.000VND / day (2 days or more)
Price: 100.000VND / hour
Transit time: 100.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

 Honda Lead 125cc


Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:200.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:70.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 200.000VND / day (2 days or more)
Price: 70.000VND / hour
Transit time: 70.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393
Xe Côn
(Manual Motorbike)

Win 125cc 


Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:200.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:70.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:70.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 200.000VND / day (2 days or more)
Price: 70.000VND / hour
Transit time: 70.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

Yamaha Exciter 150cc


Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:600.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:200.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:200.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 600.000VND / day (2 days or more)
Price: 20.000VND / hour
Transit time: 200.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

 Honda Winner 150cc


Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:600.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:200.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:200.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 600.000VND / day (2 days or more)
Price: 200.000VND / hour
Transit time: 200.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393Yamaha Exciter 135ccMàu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:400.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:130.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:130.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 400.000VND / day (2 days or more)
Price: 130.000VND / hour
Transit time: 130.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

Honda XR 150ccMàu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:800.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:250.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:320.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 1.000.000VND / day (2 days or more)
Price: 320.000VND / hour
Transit time: 320.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393

Yamaha XTZ 150cc 


Màu xe:Đen, Đỏ, Xanh
Điều kiện thuê: 06:00~19:00 CMND + GPLX
Giá thuê:800.000VNĐ/ngày ( 2 ngày trở lên )
Giá thuê:250.000VNĐ/giờ
Giờ vượt:320.000VNĐ/h
Để biết cụ thể giá chính xác nhất, xin liên hệ 
0962.906.393

Translate
Color: Black, Red, Green
Conditions of rental: 06: 00 ~ 19: 00 
Passport or ID card
Price: 1.000.000VND / day (2 days or more)
Price: 320.000VND / hour
Transit time: 320.000VNĐ / h
For the most accurate price, please contact WhatsApp +84962906393
Thuê Xe Máy Việt Lào Cai

Thuê Xe Máy Việt Trên Youtube

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Doanh Nghiệp THUÊ XE LÀO CAI


Điểm Giao Xe 1 : 1348, Đường Trần Phú , Tổ 10 , P. Nam Cường , TP. Lào Cai ( cách bến Xe Trung Tâm TP Lào Cai 500m )
Điểm Giao Xe 2 : SN 343 , Quảng Trường Ga Lào Cai , Phường Lào Cai, Tp. Lào Cai ( Cách Ga Lào Cai 20m đi bộ )
HOME PHONE GIAO XE TẬN NƠI 24/24 02143.863.862
EMAIL dokhaclong1@gmail.com
Hotline: 0962 906 393 (Mr Long ) / 0868.333.883 (Mrs Mai )


- Giờ Làm Việc : 24/24
- Hotline :  0962.906.393


Whats App : 0
962906393
- Email : thuexemayviet.com@gmail.com
Zalo SMS :  0962906393

- Webside : thuexemayviet.com
English

Stores Motorcycle in Lao Cai
As many years experience in the field of business travel services . In which stores Motorcycle Rental In Lao Cai , We are fully confident to bring you the best service and cheapest khi you to Lao Cai Province .

- Address : 
🏠CCaeShop 1 At Lao Cai Station: No. 343, Lao Cai Station Square, Lao Cai Ward, Lao Cai City
🏠CCaeHead Office in Lao Cai: 1348 , Tran Phu Stresst, Nam Cuong Ward, Lao Cai 
- Working Time : 24/24
☎️     -

- Number phone vietnam : +84 962 906 393

Whats App :
+84 962906393
- Email : thuexemayviet.com@gmail.com
Zalo SMS   :+84 962906393
- Facebook page : https://www.facebook.com/rentmotorbikeinlaocai/
- Webside : thuexemayviet.com

https://www.tripadvisor.com.vn/Attraction_Review-g737052-d11445446-Reviews-Lao_Cai_Motorcycle_Rental-Lao_Cai_Lao_Cai_Province.html